Referat af generalforsamling afholdt den 16.juni 2021 kl.19.00 i klubbens lokaler. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen som havde følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kasserens beretning og fremlæggelse af regnskab
 4. Næste års budget og fastlæggelse af kontingent
 5. Valg til bestyrelsen, suppleant og revisor
  1. Per Skovgaard Kristensen og Steffen Hvidt er på valg
  2. Alle suppleanter er valgt for et år, så her vælges alle hvert år.
 6. Indkomneforslag
 7. Eventuelt.!. Valg af dirigent:
  Søren H. Hansen blev foreslået og valgt.
  Søren konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og gav ordet til formanden2. Formandens beretning.
  Per bød velkommen til de 11.fremmødte medlemmer.
  Året 2020 havde på mange områder været udfordret af bl.a. covid-19 og Nedlukning af klubafterne i perioder. Trods dette havde der været nogen Aktivitet.
  Der har været en medlemsfremgang på 3.
  Plantorama ville selv sørge for juleudstillingen. I stedet blev der arbejdet med anlægget til Sct. Kjeldsgården. Benny og Arne har været de store tovholdere på dette meget flotte anlæg med indsats fra flere medlemmer undervejs.
  Billeder af anlægget hænger i gangen som Arne har renoveret rigtig flot. Materialer var sponseret af arsenalet.
  På det store anlæg har Benny og Arne igen været i gang med et større Renoveringsprojekt, herunder kan nævnes:
  Viborg banegård med nedlægning af brosten og renovering af lamper og baneterræn. Mange huse er renoveret.
  Opbygning af modulerne har været sat i stå på grund af covid-19. Klubben har lavet forskellige reklamevogne til bl.a. Slagter Storm, Bruunshaab papfabrik og Serapions ordenen. Serapions ordenen har doneret et beløb til Sct.Kjeldsgården.

Arne har med hjælp fra en bekendt fået hjemmesiden opdateret så den nu fremstår flot.

Formanden takkede for et godt og konstruktivt samarbejde med bestyrelsen i det forløbne år.
Også en tak til dagholdet for de mange timer der er brugt i klubben.

Formandens beretning blev godkendt.

3. Kasserens beretning og fremlæggelse af regnskab.

Jens Anton gennemgik regnskabet og nævnte bl.a
Salget af materiel var steget betydelig hvilket skyldtes at klubben havde modtaget en ekstra betaling på kr. 20.000,0 fra Sct.Kjeldsgården samtidig har Per opkøbt brugte anlæg som så er solgt videre med en god fortjeneste. Egenkapitalen er således ca 72.000,00.

Regnskabet blev godkendt.

4. Næste års budget og fastlæggelse af kontingent. Årsbudgettet for 2021 balancerer med ca 34.000,00. Budget for halvåret viser et overskud på 11.000,00. Egenkapitalen er således på 83.000,00.

Jens Anton foreslog, at klubben i resten af året giver gratis øl, vand og kaffe til medlemmerne. Forslaget blev vedtaget og budgettet godkendt.

5. Valg til bestyrelsen. Suppleant og revisor.
Per og Steffen var på valg og blev genvalgt.
Arne og Hans fortsætter som 1. og 2. suppleant. Som revisor fortsætter Søren og Kim som suppleant.

6. Indkomne forslag.
Der var ikke nogen forslag.

7.Per nævnte at hjemmesiden var blevet hacket. Arne oplyste at siden i En periode på 14.dage var blevet hacket 140.000 gange.

2