Referat af generalforsamling Dato12.2.2020 Kl. 19.00. Sted Klublokalerne, Kasernevej 10, 8800 Viborg.

Velkomst.page1image349543008

Punkt 1: Valg af dirigent.

Punkt 2: Formandens beretning.

Punkt 3: kasserens beretning.

Punkt 4: Budget for 2020.

Punkt 5: Valg til Bestyrelsen.

Punkt 6: Indkomne forslag.

Punkt 7: Eventuelt.

Formanden bød velkommen.

Hans blev foreslået og valgt, til dirigent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indvarslet efter vedtægternes bestemmelser.

Punkt 2: Formandens Beretning.

Formanden nævnte at året 2019 på mange områder var et Spændende år. Vi er p.t. 18 medlemmer af klubben heraf var 12 medlemmer mødt op til generalforsamlingen.
Igen i 2019 var klubben i Plantorama med et anlæg.

Flere klubmedlemmer havde opsat anlægget med nye huse fra Plantoramas sortiment. Anlægget blev taget ned lige efter jul og skal Ikke anvendes længere. Der ventes på besked fra Plantorama om Klubben skal lave et nyt anlæg i år.
Der var lavet 10 vogne med BE-installationers logo.
Klubben har fået til opgave at lave et anlæg til Sct.Kjeldsgården. Arbejdet er godt i gang hvor der arbejdes mandag formiddag samt ofte på andre dage.

På det store anlæg sker der lidt. Anlægget er gjort rent, men der er stadigvæk problemer med nogle sporskifter samt strømforsyning og rensning af skinnerne. Der indkøbt materiel til nedlægning af ballast. Vand i kælderen skulle være overstået idet kommunen har arbejdet på At hindre vandindtrægning. Kommunen vil male væggene.
På de nye moduler er arbejdet også godt i gang.
I løb et af året har der været flere besøg i klubben som Per har taget sig af.
Som noget nyt deltog klubben i Seniorarrangementet på Sønæs.
Affødt af dette tiltag er Arne kommet med i klubben.

Til sidst takkede formanden bestyrelsen for samarbejdet i det Forløbne år.

Der var ingen spørgsmål til beretningen

Punkt 3: Kasserens Beretning.

Peder har jo forladt klubben så Per fremlagde regnskabet som udviser et indestående på ca. 42.000,00. Indtægter incl. sponsorater var på 35.000,00. Udgifterne var 30.000,00.
Regnskabet blev godkendt.

Punkt 4: Budget 2020.

Budgettet for 2020 drøftedes. Generalforsamlingen bemyndigede den nye bestyrelse til, at fremkomme med et budget med en udgiftsramme på 35.000,00.kr.

5. Valg til bestyrelsen. Steffen var indtrådt i bestyrelsen efter Peders fratræden.

Suppleant og Revisor.

Følgende var på valg: Erling Møller Pedersen, Carsten Juhl Hansen og Finn Skov Pedersen. Alle var villige til genvalg. Jens Anton Dalgaard blev ligeledes foreslået til bestyrelsen.
Der blev herefter afholdt valg til bestyrelsen.
Følgende blev valgt: Jens Anton, Erling og Finn.
Øvrige valg blev således:
1.suppleant: Arne K. Frandsen.
2. suppleant: Hans Chr. Theut
Revisor: Søren Helmer Hansen
Revisorsuppleant: Benny Kolbæk Høgh.

6. Indkomne forslag.

Jens Anton havde indsendt et forslag vedr. de nye moduler. Forslaget gik ud på, at der alene køres treskinnet på modulerne. Der er problemer såfremt der også skal køres toskinnet.

Forslaget blev vedtaget.

7. Eventuelt

Under dette punkt drøftedes klubbens hjemmeside bl.a. om hvordan medlemmerne kommer ind på siden samt hvordan den opdateres. Søren nævnte at såfremt der skulle etableres signaler i forbindelse med bremsemoduler skal dette ske samtidig for at undgå problemer. Søren vil senere orientere om, hvordan det kan opbygges.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

page2image411728832 page2image411730400page2image411730688 page2image411730976

Mvh Sekretær
Steffen Hvidt