VMJK’s tidlige historie.

I mange år havde der ikke eksisteret en egentlig modeljembaneklub i Viborg, selvom det var kendt fra dagspressen, at flere viborgensere arbejdede med denne hobby.

I 2002 udleverede Sten Brastrup, modeljernbaneforretningen “Toget”, et spørgeskema til sine kunder, hvor han spurgte, om man evt, var interesseret i start af en klub. Godt en snes personer tilkendegav, at de ville deltage. I samme periode blev Erik Kløve, af ejeren, af traktørstedet “Nøsset” i Ravnstrup forespurgt, om han evt, ville lave en modeljernbane på et ny etableret loft over hans udstillinger og restaurant i Ravnstrup. Ejeren havde selv en betydelig samling af entreprenørmaskinemodeller, der i givet fald kunne opstilles i samme lokale. Sten Brastrup mente ikke at have tid til at deltage i opgaven, hvorfor Erik Kløve gik i samarbejde med Erling Møller Pedersen om evt, at løse opgaven. Brastrup udleverede venligst hans indkomne spørgeskemaer. Både Kløve og Erling Møller Pedersen var betænkelige ved Ravnstrupløsningen, men var enige om, at man måtte søge en klub etableret i Viborg.

En henvendelse til formanden for en tilsvarende klub i Silkeborg, Morten Højklint, Løgstrup, medførte, at han gerne ville deltage i arbejdet. For bedre at kunne tilgodese flest interesser blev en forholdsvis nybegynder i hobbyen, Kurt Helstrup Jensen, anmodet om et indgå i arbejdet med at etablere en klub, hvilket han omgående indvilgede i.

I løbet af de sidste måneder i 2002 og de første i 2003 afholdtes en række planlægningsmøder, hvor klub ideen tog form. Det blev nødvendigt at søge en lokal løsning tilvejebragt, hvorfor Kløve undersøgte muligheder for at leje lokale hos Banestyrelsen, men uden held, hvorfor han undersøgte mulighederne hos Viborg Kommune, hvor nogle fyrrums lokaler på den tidligere kaserne evt, kunne indrettes til klublokaler og hvor husleje nivauet var rimeligt.

På den baggrund udarbejdes forslag til klubvedtægter og forretningsorden. Ved henvendelse til deltagerne i spørgerunden og ved omtale i Viborg Stifts Folkeblad måtte formodes at være tilstrækkelig baggrund for at indbyde til et orienterende møde i Viborg Bowling Center. Der inviteredes til et møde den 2. april 2003.

Til mødet mødte 37 deltagere og 8 havde måttet melde afbud, men var interesserede. Erling Møller Pedersen bød velkommen og præsenterede arbejdsgruppens 4 medlemmer, idet dog Kurt Helstrup Jensen var fraværende. Morten Højklint fortalte herefter om aktiviteten i en modeljernbaneklub og anbefalede at starte en klub. Erik Kløve redegjorde for arbejdsgruppens hidtidige arbejde og omtalte de lokalemuligheder der kunne opnås på den tidligere kaserne. Kløve gav en redegørelse over normale tilskudsmuligheder til en sådan klub. Det blev herefter vedtaget, at klubben skulle hedde “Viborg Model Jernbane Klub” /VMJK. Man vedtog at holde ugentlige møder på onsdage. Kløve blev pålagt at søge etableret et mindre lån i Nordea til brug ved starten. Man vedtog også, at medlemmerne skulle opdeles i flere grupper med kontingent af forskellig størrelse mellem 50 og 125 kr. pr. måned.

Erling Møller Pedersen omtalte herefter de mange overvejelser, der skulle gøres ved etablering af en modeljernbane. Efter en del drøftelse stod det klart, at H0 størrelsen skulle fortrækkes og at spørgsmålet om jævn- eller vekselstrømsdrift burde udsættes til lokalerne og andet var kendt. Kløve forslog på baggrund af aftenens forløb, at der burde nedsættes en arbejdsgruppe til at klargøre en egentlig klubstiftelse. Forsamlingen var enig og anmodede den hidtidige arbejdsgruppe om at fortsætte. Det blev vedtaget at afholde stiftende generalforsamling den 7. maj kl. 1930 i Viborg Bowling Center.

Efter at have afsluttet et mindre kaffearrangement begav man sig til den tidligere kaserne, hvor Erik Kløve foreviste de lokaler, der i givet fald kunne lejes efter en gennemgribende indretningsændring, der ville blive afsluttet i løbet af efteråret.

Kilde: Erik Kløve