Vedtægter

§1
Stk.1.
Foreningens navn er Viborg Modeljernbaneklub, VMJK; dens hjemsted er Viborg kommune.
Adressen er formandens.
Stk.2.
Foreningen er stiftet 7.5.2003. Dens formål er opbygning af modeljernbaneanlæg i klubregi og
afholdelse af møder vedrørende modeljernbaneinteressen m.v.
§2
Stk.1.
Som medlemmer kan optages alle modeljernbaneinteresserede. Lokalekapaciteten kan betinge en
venteliste.
Stk.2
Hvis et medlem med sin handling eller adfærd skønnes at ville skade eller arbejde imod klubbens
interesser og hermed skader klubben,
kan bestyrelsen øjeblikkeligt ekskludere vedkommende medlem.
Eksklusionen kan, hvis medlemmet ønsker det, prøves ved førstkommende generalforsamling.
Stk.3.
Et medlem, som er i restance for mere end ét kvartals kontingent, og som ikke har reageret på
rykkerskrivelse eller henvendelse fra kassereren, anses for udmeldt ved næste kvartals begyndelse.
Bestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra 1. punktum.
Stk.4
Skulle der opstå ønsker fra interesserede til at sælge effekter med relationer til modeljernbane drift  i klublokalet, kræves der at vedkommende er medlem som aktiv medlem.
§3
Stk.1.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, formand, næstformand, kasserer, sekretær og menigt medlem. Et medlem af bestyrelsen kan kun varetage én funktion.
Beslutninger i bestyrelsen kan afgøres ved afstemning, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til
stede.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk.2.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen på den ordinære generalforsamling.
På ulige årstal vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer. På lige årstal vælges 2
bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde, som skal afholdes senest 14 dage efter ordinær generalforsamling.
Hvert år vælges desuden 2 suppleant til bestyrelsen, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Stk.3.
Et bestyrelsesmedlem kan forlange et spørgsmål til medlemsafstemning, hvor simpelt flertal hos
de tilstedeværende er afgørende. Vedtægtsændringer kan kun foregå på en generalforsamling.
Stk.4.
Aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance for mere end ét kvartal, er stemmeberettigede
ved almindelige medlemsafstemninger samt ved afstemninger på generalforsamlingen. Passive
medlemmer er ikke stemmeberettigede i foreningen.
§4
Stk.1.
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes i Viborg én gang årligt senest 31.marts.
Medlemmerne indkaldes skriftligt, ved brev, e-mail eller gennem medlemsbladet, med mindst 14
dages varsel.
Stk.2
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:
1.   Valg af dirigent.
2.   Formandens beretning.
3.   Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab.
4.   Næste års budget og fastlæggelse af kontingent.
5.   Valg til bestyrelsen, suppleant og revisor.
6.   Indkomne forslag.
7.   Eventuelt.
Stk.3.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde
senest med 14 dages varsel.
Stk.4.
Beslutninger på den ordinære generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de
fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.
Vedtægtsændringer kan kun vedtages, såfremt 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er
tilstede, og kun ved 3/4´s stemmeflertal. Er der på en med vedtægtsændringer indkaldt
generalforsamling ikke mødt 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer, indkaldes der med 14
dages varsel til en ekstraordinær generalforsamling, hvor eventuelle ændringer kan besluttes
uanset de fremmødtes antal, men med 3/4´s stemmeflertal.
Foretages der vedtægtsændringer, træder disse i kraft umiddelbart efter generalforsamlingen.
Stk.5.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt bestyrelsen, generalforsamlingen eller 1/4 af de
stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt ønske til formanden herom, ledsaget af en
dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at formanden har
modtaget anmodning herom. En ekstraordinær generalforsamling indvarsles skriftligt til
medlemmerne med mindst 14 dages frist.
§5
Stk.1.
Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Stk.2.
Kassereren fører foreningens regnskab og varetager de økonomiske opgaver i klubben.
Stk.3.
Kassereren fremlægger det af bestyrelsen udarbejdede, godkendte og underskrevne årsregnskab.
Årsregnskabet skal give et retvisende billede af foreningens aktiviteter i årets løb, herunder
indtægter, omkostninger, aktiver, forpligtelser, materielfortegnelse og eventuelle begivenheder i
perioden mellem regnskabsårets udløb og generalforsamlingen (udsendelse af årsregnskabet).
Inden fremlæggelsen skal årsregnskabet revideres og forsynes med revisors påtegning og
underskrift. Kassereren fremlægger desuden bestyrelsens udarbejdede budget for det følgende
regnskabsår.
Stk.4.
Ingen økonomiske forpligtelser af klubben og ingen udgift kan afholdes uden bemyndigelse fra
bestyrelsen.
For forpligtelser, der er påtaget på klubbens vegne, hæfter kun dennes formue. Der kan ikke rejses
økonomiske krav mod bestyrelsen eller klubbens medlemmer vedrørende foreningens økonomiske
forhold.
Medlemmernes virke for foreningen er frivilligt og ulønnet. Intet medlem kan modtage diæter eller
honorar fra foreningens midler.
Stk.5.
Hvert år på den ordinære generalforsamling fastlægges foreningens kontingent indenfor følgende
grupper: 0-17år, over 18 og passive medlemmer.
Stk.6.
Foreningens værdier herunder modelbaneanlæg, materialer, værktøj og andet inventar tilhører
foreningen.
Stk.7.
Kassereren fører en fortegnelse over foreningens inventar og anlæg i passende detaljeringsgrad,
herunder beholdning ved regnskabsårets begyndelse, tilgang i regnskabsåret, afgang i
regnskabsåret og beholdning ved regnskabsårets afslutning for hver enkelt art
(modeljernbanemateriel, inventar m.v.). Fortegnelsen skal bilægges regnskabet som en note og
skal revideres som en del af årsregnskabets revision.
Stk.8.
Revisor reviderer det af bestyrelsen udarbejdede årsregnskab. Revisor skal i sin skriftlige
påtegning af årsregnskabet tilkendegive, om det efter hans opfattelse giver et retvisende billede af
regnskabsårets aktiviteter, herunder indtægter og omkostninger, aktiver og forpligtelser, noter
(herunder materielfortegnelse) samt eventuelle begivenheder og transaktioner mellem
regnskabsårets udløb og generalforsamlingen (udsendelse af årsregnskabet). Revisor skal i sin
påtegning positivt tilkendegive, om årsregnskabet er aflagt efter vedtægternes bestemmelser, samt
om han har fået de oplysninger, han har bedt om i forbindelse med revisionen.
§6.
Stk.1.
Foreningen kan kun opløses ved en ekstraordinær generalforsamling og kun efter de ovennævnte
regler for vedtægtsændringer.
Stk.2.
Ved foreningens opløsning overgår dens værdier efter generalforsamlingens beslutning til andet
modeljernbanemæssigt formål.