Viborg Model Jernbane Klub bestyrelsesmøde 25.02.2020 i klubbens lokaler.

Formanden bød velkommen.
Samtlige bestyrelsesmedlemmer var mødt.

 1. Dagsordenen blev godkendt
 2. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen og sidstebestyrelsesmøde blev godkendt.
 3. Indkomne forslag:Jens Anton fremlagde forslag til årets budget.
  En mere detaljeret oversigt over udgifterne til klubbens projekter var ønskelig således der er styr på om klubben tjener penge på de forskellige tiltag. En udgiftsramme på ca. 35.000,00 blev godkendt. Medlemslisten og kontingentbetaling blev også drøftet under dette punkt.
  Der var enighed om, at formanden skal have fuldmagt til klubbens konto i Nordea. Jens Anton og Per klarer dette med banken. Værdiansættelse af klubbens anlæg:
  Det er lang tid siden værdien af klubbens anlæg er blevet vurderet. Såfremt klubben på et tidspunkt skulle blive opløst er værdien næsten lig nul. Det er således den forsikringsmæssige værdi der skal opgøres.
  Finn og Steffen påtager sig denne opgave på bedste vis.
 4. Orientering fra formanden:
  Per nævnte følgende:
  Støvsugning, gulvvask, affald. Bestyrelsen skal være bedre til dette.

Diverse indkøb var foretaget. Det drøftedes hvordan vi fremover skal foretage indkøb til klubben, således at der ikke blev købt ting som ikke blev anvendt samt at det fremover nøje blev overvejet brugbarheden af det indkøbte, f.eks bremsemodulerne.

Besøg fra Sct.Kjeldsgården 16.marts.
Per nævnte ligeledes nogle reparationer på det store anlæg. Klubben har fået nogle nye medlemmer som gerne vil deltage i arbejdet.
Oprydning og på plads sætning af værktøj m.v. er også noget der skal tages fat på, så vi på den måde kan få frigjort arbejdspladser. Klubben har jo fået en del gamle huse m.v. Per har solgt noget af det.
Hjemmesiden blev også nævnt.

 1. Orientering fra kassereren:
  Jens Anton havde set på regnskab og bogføringsbilag.
  For at få et korrekt billede af klubbens indtægter og udgifter er det vigtigt at f.eks udgifter som afholdes af medlemmer ikke bare modregnes i kontingentbetalingen.
  Der blev spurgt til om alle de blå skabe var i brug.
  Per skriver til alle for at få klarhed over dette.
 2. Eventuelt.
  Intet under dette punkt. Viborg, den 27.2.2020 Steffen Hvidt